isvoorwaarden Mosaic Travels (versie januari 2024 

Artikel 1 – Definities

 

Organisator: Mosaic Travels ingeschreven onder KvK-nummer 84086785

Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffersvervoerdersexterne gidsenetc.

Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen

2.2 Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens vantoepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan overpakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie of verzekeringsvoorwaarden.

2.3Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomenen hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

 

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator.De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator.

3.3De boeking

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.

3.4Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen

3.5Voorkeuren

Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten. 

3.7Bevestiging van de boeking

De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.

3.8Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.9Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. 

3.10Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheidenen alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigerdeze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

 

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door de Organisator

4.1Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2Informatie door de Organisator bij de boeking

Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. 

4.3Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Alsde Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger

4.4Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen op de hoogte te stellen.

4.5 Informatie over verzekeringen

De Organisator wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten als de Reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger

5.1Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid [annuleringskosten] verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger. 

5.2Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend iste melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

 

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling

6.1Aanbetaling

De aanbetaling bedraagt 20% van de reissomplus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn ontvangen.

6.2 Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

6.3Verzuim en rente

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.4Incassokosten

De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in [artikel 9 lid 2] bij de Reiziger in rekening brengen.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling

7.1Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaardenOverdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien – op kosten van de Reiziger – nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten 

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 – Wijziging op verzoek van de Reiziger

8.1Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschilverrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2Wijziging vertrekdatum

Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboekingvormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 [annuleringskosten] is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger

9.1 Annulering

De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annulerenAnnulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst

9.2Annuleringskosten

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom; 
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;  
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;  
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; 
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; 
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

9.3Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:

1) de in lid 2 van dit artikel genoemde standaard annuleringskosten, of;
2) de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering

9.4Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis

Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd 

(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizenDe annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

 

9.5 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven

Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de Organisator worden gecommuniceerd): 

– het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.

– dnieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.

– het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.

– het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.

– indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.

– indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

  

Artikel 10 – Prijswijziging

10.1Prijswijziging

De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:

 kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;

 belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóóaanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen inwisselkoersenIn de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

10.2Beëindiging door Reiziger

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.

10.3Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

10.4 Acties

Mosaic Travels behoudt zich het recht voor om kortingen aan te bieden die niet van toepassing zijn op eerdere boekingen.

 

Artikel 11 – Wijziging door de Organisator

11.1Wijzigingen

De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken.Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

Artikel 12 – Annulering door de Organisator

12.1Annulering i.v.m. minimale aantallen

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:

– 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

– 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

– 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

12.2Annulering i.v.m. overmacht

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.3Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigdNiet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.4Annulering door toedoen van de Reiziger

Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger isopgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in [artikel 9 lid 2] verschuldigd.  

12.5 Weigering van reiziger

Mosaic Travels heeft het recht om een persoon te weigeren als er de vrees is dat die persoon de groepssfeer zal aantasten.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13  Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1Goede uitvoering van de Reis

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben. 

13.2Wijzigingen in reisschema en reistijden

De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer. 

13.3Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 1[klachten]direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.

13.4Oplossing door de Organisator

De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelenDe Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

 

Artikel 14 – Hulp en bijstand

14.1Verplichte bijstand

De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2Kosten

De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15  Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan: 

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

15.3Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

15.4Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen

15.5Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.6Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.

15.7Geen dubbele compensatie

De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst. 

 

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 16 – Verplichtingen Reiziger

16.1Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

16.2Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dangeen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.

16.3 Waarschuwing

Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

16.4Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekendDe Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.5Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren

16.6Formele gezondheidseisen

De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

16.7Maatregelen door Reisdienstverleners

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisicos, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

16.8 Materiaalgebruik

De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

 

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17 – Klachten

17.1 Informatie

De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

17.2Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan biedenIndien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per [Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden(9-17u) ook per e-mail]

17.3Communicatiekosten

De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.

17.5Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert. 

18.3Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien(cumulatief):

– de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;

 de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

18.4Bevoegde rechter

De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen. 

VZR GARANT

Algemene handelsvoorwaarden voor reisovereenkomsten.

Garantie geregeld | VZR Garant

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302 [indien er sprake is van een pakketreis]. Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Mosaic Travels gebruik van VZR Garant. VZR Garant is een erkende garantieregeling.
Mocht Mosaic Travels voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken dan zal VZR Garant, afhankelijk van de situatie, er voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of gerepatrieerd wordt. U kunt de voorwaarden van de garantieregeling vinden op de website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl).

Hiermee heeft Mosaic Travels zich van bescherming bij insolventie voorzien bij VZR Garant. Wanneer diensten door insolventie van Mosaic Travels niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.
Engels:
Guarantee arranged | VZR Garant
The combination of travel services offered to you constitutes a travel package within the meaning of the Package Travel Directive (EU) 2015/2302 [if a travel package is involved]. This means that you are entitled to make claims under all EU legislation applying to travel packages.
In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, Mosaic Travels uses VZR Garant for all travel packages. VZR Garant is a recognised guarantee scheme.
If Mosaic Travels should become financially insolvent before the end of your booking, VZR Garant will, depending on the situation, ensure that you get your booking payment back, are able to continue with your booking, or are repatriated. You can find the conditions for the guarantee scheme on VZR Garant’s website (www.vzr-garant.nl/en).
Mosaic Travels has therefore protected itself against insolvency through VZR Garant. If services are not provided by Mosaic Travels due to insolvency, you can contact VZR Garant, which has its offices at Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Netherlands, by sending an email to info@vzr-garant.nl or by calling +31 (0)85 13 07 630.
Duits:
Gewährleistung | VZR Garant
Bei der Kombination von Ihnen angebotenen Reisediensten handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der EU-Pauschalreiserichtlinie 2015/2302 [sollte es um eine Pauschalreise gehen]. Deshalb können Sie sämtliche EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten.

Um der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsverpflichtung zu entsprechen, nutzt Mosaic Travels VZR Garant für alle Pauschalreisen. VZR Garant ist ein anerkanntes Garantiesystem.
Sollte [Name des Unternehmens] vor dem Ende Ihrer Buchung in eine finanzielle Schieflage geraten, kümmert sich VZR Garant – je nach der Situation – darum, dass Sie Ihren Buchungsbetrag zurückerhalten, Ihre gebuchte Reise fortsetzen können oder zum Ausgangspunkt Ihrer Reise gebracht werden. Die Bestimmungen des Garantiesystems werden auf der Website von VZR Garant dargelegt (www.vzr-garant.nl/de).
Auf diese Weise hat [Name des Unternehmens] bei VZR Garant einen Insolvenzschutz geboten. Falls Dienstleistungen durch eine Insolvenz von Mosaic Travels nicht erbracht werden, können sich Reisende wenden an: VZR Garant, Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Niederlande, und zwar per E-Mail (info@vzr-garant.nl) oder telefonisch unter +31 (0)85 13 07 630.